Close

  SEC Contact

  # Name Mr/Mrs Designation Section Mobile Number
  1 Dr. VASANTHI AMAR B V , K.A.S. (SENIOR SCALE) SECRETARY SECRETARY 080-23365151
  2 B. Krishnamurti Tahsildar    
  3 Srinivas FDA    
  4 R. Puneet FDA    
  5 Manjula FDA    
  6 Madhyaya Gardener    
  7 Pramila Gardener    
  8 Gopi S. D. Group employee    
           
  9 MADHU N N, K.A.S. Deputy Secretary-1 Deputy Secretary-1 080-23442274 Extn-219
  10 N. Gangadhar Suptd    
  11 S. Umashankar SDA    
  12 T.Vijayamma SDA    
  13 V.R Praveen SDA    
  14 B. Yakub D. Group    
           
  15 MADHU N N, K.A.S. Deputy Secretary-1 Deputy Secretary-1(Administration and Allotment) 080 23442274 Extn-225
  16 N. Gangadhar Suptd    
  17 M K Sanjay Kamar FDA    
  18 R. Manjunath FDA    
  19 J. Nagaraj FDA    
  20 L.Kumar FDA    
  21 B.S.Poornima SDA    
  22 L.Shivakumar D. Group    
  23 Ram Bahadur Watchman    
           
  24 Naveen Joseph A, K.A.S Deputy Secretary-2 Deputy Secretary-2 080-23442273/74 Extn.No.222
  25 H. Mariappa Suptd   Extn.No. 245
  26 G. Murali Suptd   Extn.No. 605
  27 C. Venkatesh FDA    
  28 V.Shweta FDA    
  29 Qasim Ali FDA    
  30 B.N.Praveen Kumar FDA    
  31 H.D Honnalagayya D. Group    
  32 Priya j Kumāra D. Group